HDJ ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Usługi dla Wspólnot Mieszkaniowych

OBSŁUGA W RAMACH ZARZĄDU
• dokonanie rejestracji Wspólnoty (REGON, NIP, rachunek bankowy),
• wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie warunków współpracy,
• przygotowanie umów na dostawy mediów (woda, prąd, gaz),
• przygotowanie umów na usługi (wywóz nieczystości, konserwacja, sprzątanie, ochrona, przeglądy techniczne, ekspertyzy, nadzory, remonty),
• przygotowanie umów ubezpieczenia budynku,
• negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych, np. ubezpieczenia mieszkań,
• regulowanie należności nieruchomości, w zakresie ustalonym przez Radę Osiedla/Zarząd,
• przygotowanie zebrań Wspólnoty,
• opracowanie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z preferencjami właścicieli:
◦ plan zachowawczy – utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym,
◦ plan rozwojowy – powiększanie wartości nieruchomości,
◦ plan pozyskiwania pożytków

ADMINISTROWANIE

• udział w procesie przejęcia nieruchomości od developera lub dotychczasowego zarządcy,
• wyszukiwanie firm świadczących usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz negocjowanie cen i warunków umów,
• kontrola i nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów wspólnych nieruchomości,
• kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
• kontrola i nadzór nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości – np. ochrona,
• dokonywanie odczytów liczników lub nadzór nad wykonywaniem odczytów liczników przez podmioty zewnętrzne, w okresach wynikających z terminów rozliczeń mediów,
• nadzór nad terminowym zlecaniem kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
• sporządzenie regulaminów oraz instrukcji obsługi lokalu,
• pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości,
• prowadzenie biura Administracji (korespondencja z mieszkańcami, odbieranie telefonów, maili),
• prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego,
• zgłaszanie usterek części wspólnych developerowi,
• kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków,
• kontrola i nadzór nad odbiorem prac remontowych i modernizacyjnych,
• wykonywanie podjętych uchwał przez właścicieli nieruchomości,
• bieżące monitorowanie ogólnego stanu technicznego nieruchomości,
• kontakt telefoniczny 24h na dobę z administratorem oraz internetowa obsługa mieszkańców,
• przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
• prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu właścicieli lokali,
• przygotowywanie raportów dla Zarządu lub Rady Osiedla,
• wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali

OBSŁUGA PRAWNA

• reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi w przypadku, gdy Wspólnota zostaje pozwana,
• przygotowanie umów na dostawy mediów i usług,
• opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty (regulaminów, itp.),
• w sprawach szczególnie skomplikowanych współpracujemy z kancelarią prawną

OBSŁUGA KSIĘGOWA

• otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
• prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i usług,
• prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
• pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media,
• pobieranie dochodów z pożytków,
• windykacja należności,
• dla Wspólnot Mieszkaniowych zapewniamy internetowy dostęp do indywidualnych kont właścicieli lokali, gdzie można 24h na dobę sprawdzić naliczenia, wpłaty i rozliczenia, przeczytać ważne informacje zamieszczone przez zarządcę/administratora,
• przygotowywanie projektów planu gospodarczego,
• przygotowywanie miesięcznych sprawozdań finansowych,
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
• wystawianie w imieniu developera zawiadomień/faktur dla lokali przekazanych od chwili przejęcia do czasu podpisania aktu notarialnego,
• rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i składanie deklaracji

OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

• prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym Książki Obiektu Budowlanego, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
• zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
• zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
• kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
• przygotowywanie planów remontowych,
• nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz odbiór tych prac,
• wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych

POZNAJ GRUPĘ HDJ

Kompleksowe sprzątanie

- sprzątanie
- utrzymanie terenów
- wynajem sprzętu
- mycie elewacji

Biuro Nieruchomości

- mieszkania
- domy
- lokale użytkowe
- home staging